4Ω6ΩΑΛΛΑΜΠΟΥ8ΩLAMADAMY3ΩΝΛΑΝΗ8Ω12ΩΑΛΛΑ6ΩΑΛΛΛΛΑ,

4Ω 6Ω
ΑΛΛΑ
ΜΠΟΥ

LAMADA
MY

ΝΛΑΝΗ

12Ω
ΑΛΛΑ

ΑΛΛΛΛΑ,


[tex]4Ω 6Ω ΑΛΛΑ ΜΠΟΥ 8Ω LAMADA MY 3Ω ΝΛΑΝΗ 8Ω 12Ω ΑΛΛΑ 6Ω ΑΛΛΛΛΑ,[/tex]

Related Posts

This Post Has 4 Comments

  1. idk

    cfgghbjn bvcdftfghjnbgvfcdrtrfytgyuhuji

    [tex]Problem 33 is shown in the diagram. why is the answer to this question not a but d[/tex]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *