Doanh nghiệp A quên phân bổ chi phí trả trước tiền thuê cửa hàng tháng này 1.000, phân bổ doanh thu chưa thực

Doanh nghiệp A quên phân bổ chi phí trả trước tiền thuê cửa hàng tháng này 1.000, phân bổ doanh thu chưa thực hiện 600. Phân tích tác động đến các đối tượng kế toán trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp A. Nếu thực hiện đúng, kế toán doanh nghiệp thực hiện bút toán điều chỉnh như thế nào.

Related Posts

This Post Has 4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *