Trên thị trường sản phẩm X có 100 người mua và 50 người bán, những người mua và bán tự do gia nhập thị

Trên thị trường sản phẩm X có 100 người mua và 50 người bán, những người mua và bán tự do gia nhập thị trường. Hàm số cầu của mỗi người mua là như nhau và có dạng : P=-1/2Q+20 và tất cả những người bán đều có hàm tổng chi phí như nhau :TC=Q^2+2Q+40. Xác định hàm cung và cầu thị trường

Related Posts

This Post Has 4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *